Geschiedenis

Stichting Wilhemina Fonds geschiedenis van 1949 tot en met 2014

 • 1949

  Oprichting stichting Prinses Wilhelminafonds in de strijd tegen kanker.

  Toen Koningin Wilhelmina haar 50ste ambtsjubileum vierde als Koningin van het rijk der Nederlanden, werd op alle eilanden (later de Nederlandse Antillen) gecollecteerd voor een geschenk voor koningin Wilhelmina.

  Er werd een bedrag opgehaald van 6.371.60 gulden en Koningin Wilhelmina gaf toen toestemming om dat bedrag te gebruiken voor de oprichting van een stichting die haar naam zou dragen en die ten doel zou hebben de medische behandeling te betalen van minder draagkrachtige kankerpatiënten. Omdat de Koningin na haar aftreden de titel prinses kreeg, werd de stichting op Curaçao het Prinses Wilhelminafonds genoemd.

  Op 16 november 1949 werd de stichting opgericht bij notaris J. Boesveld. De akte wordt ondertekend door de volgende personen: mw. G.M. Peters-Witkam (voorzitter), mw. Dr. E.M. Fraenkel-Nieuwstraten (vicevoorzitter), mw. L.M.A. Arends-Savelkoul (secretaris), mw. C.F.P. Schoorl-Straub (2de secretaris), en mw. S. Alvares Correa-Maduro (penningmeester).

  De gehuwde dames ondertekenaars van de akte, dienden een schriftelijke toestemming van hun echtgenoot te overleggen omdat in die tijd vrouwen niet gemachtigd waren om zelfstandig te tekenen (handelingsonbekwaamheid van de vrouw).

  Gouverneur L.A.H. Peters werd beschermheer van de stichting.
  Het eerste comité dat actief collecteert voor kankerpatiënten. Eenieder die bijdraagt met een minimumbedrag van 25 cent ontvangt een oranje strikje met het ‘rood wit blauw’.

 • 1951

  De gouverneur wordt beschermheer en de gouverneursvrouw wordt erelid.

  Het PWF bestuur meent dat de echtgenote van de gouverneur geen gewoon lid kan zijn zoals de andere dames en besluit haar te benoemen tot erelid en de gouverneur tot beschermheer.

  Mw. T. Struycken-Feldbrugge, echtgenote van gouverneur Struycken, wordt benoemd tot erevoorzitter van het Prinses Wilhelminafonds.

  Het PWF zorgt ook voor ondersteuning op de andere Antilliaanse eilanden.

 • 1952

  De ontwikkeling van radiotherapie

  Al sinds 1900 wordt radiotherapie gebruikt in de behandeling van kanker. Het PWF betaalt voor het St. Elisabeth hospitaal een orthovolt apparaat voor röntgenbestraling. Dit apparaat blijft bijna 20 jaar in gebruik.

 • 1953

  Een medische commissie wordt ingesteld

  Een medische commissie bestaande uit dr. H. van Raalte, dr. J. de Windt en dr. A. Pieron evalueert de hulpaanvragen die bij PWF binnenkomen.

 • 1954

  Eerste beenprothese

  Voor het eerst krijgt een patiënt van wie een been is geamputeerd vanwege kanker, een beenprothese.

 • 1955

  Koningin Juliana bezoekt Curaçao

  Koningin Juliana bezoekt Curaçao en het PWF zorgt in samenwerking met het Prins Bernhardfonds voor een nationaal geschenk.

 • 1956

  Eerste Curaçaose voorzitter

  Mw. S. Alvarez Correa-Maduro wordt de eerste Curaçaose voorzitter van het PWF.

 • 1957

  Het PWF ontvangt een geschenk van Koningin Juliana

  Koningin Juliana schenkt het PWF het bedrag dat zij ontving ter gelegenheid van haar reizen naar de Antillen en Suriname. De KLM geeft het PWF toestemming om op Hato te collecteren op de dagen dat er vluchten arriveren uit Nederland. Het Maria Immaculata College doneert 25% van de opbrengst van een toneelvoorstelling van de school aan het PWF.

 • 1958

  Eerste radium injectie

  Dr. W.P. Maal adviseert het PWF om een aantal radium injectienaalden te kopen voor de behandeling van kanker.

 • 1960

  Eerste dag enveloppen

  Om het 10-jarig bestaan van het PWF te herdenken wordt een eerste dag envelop uitgegeven met postzegels van onderwater afbeeldingen en vissen. De foto’s zijn van Fred Fischer.

 • 1962

  Collectemaand

  Om fondsen te werven wordt een boekje uitgegeven met zwart wit foto’s gemaakt door de chirurg dr. Hugenholtz.

  PWF-voorzitter mw. Correa initieert een traditie om alle dames die helpen met de collecte, vooraf op de thee uit te nodigen waarbij elk van hen hun collectelijst en –bus uitgereikt krijgen. De uitgenodigde dames beschouwen het een grote eer om te mogen meedoen aan de geldinzameling. De regio’s waar gecollecteerd wordt zijn Punda, Otrobanda, Breedestraat, Roodeweg, Saliña, Mahaai, Buena Vista. Artsen en tandartsen worden apart benaderd en bestuursleden van het PWF collecteren bij

 • 1963

  Speciale kluis voor naalden

  Samen met Shell Curaçao n.v. koopt het fonds een kluis aan om radiumnaalden te bewaren. Deze naalden worden gebruikt bij bestralingsbehandelingen in het ziekenhuis.

 • 1964-1970

  Door de overstromingen ten tijde van Tomas zijn er over deze periode geen gegevens beschikbaar. Vele documenten zijn toen verloren gegaan.

 • 1972

  Collecte voor een Kobalt apparaat

  Aangekondigd wordt dat de jaarlijkse collecte van het PWF wordt besteed aan de aanschaf van een kobalt bestralingsapparaat voor Curaçao.

  De Venezolaanse schilderes mw. Guela, stelt 10% van de opbrengst van haar expositie ter beschikking van het PWF. Zij schenkt bovendien een van haar schilderijen ter verloting aan het PWF .

 • 1973

  Holland American Line geeft een donatie voor de aanschaf van een kobalt apparaat

  Ter gelegenheid van haar 100-jarig bestaan doneert Holland American Line een bedrag voor de aanschaf van het kobalt apparaat.

  PWF ontdekt dat op de rekening van de stichting bedragen worden gestort afkomstig van familie van overledenen. Gevraagd wordt om in plaats van bloemen te sturen, een donatie te geven aan het PWF.

 • 1976

  Gastro- en colonoscoop voor het ziekenhuis

  Gastro- en colonoscoop voor het ziekenhuis
  De nieuwe polikliniek van het ziekenhuis wordt geopend en het PWF schenkt in samenwerking met de stichting Comité van de Zomerpostzegels een gastro- en colonoscoop aan het ziekenhuis o.a. voor darmonderzoek.

 • 1977

  Eerste symposium over kanker

  Het eerste symposium over kanker wordt op Curaçao gehouden in het Elisabeth hospitaal. Dr. P. Ackerman coördineert de conferentie. Dr. R. Vera treedt op als voorzitter terwijl verschillende artsen van de La Floresta kliniek een presentatie verzorgen. Alle professoren zijn afgestudeerd aan Amerikaanse universiteiten. Onderwerpen die tijdens het symposium aan de orde komen zijn: borstkanker, chirurgie, pathologie, radiotherapie, moderne chemotherapie, en de rol van neurochirurgie en nucleaire geneeskunde in de behandeling van borstkanker.

 • 1978

  Introductie van het programma ‘Rèk i alkansá bo rekuperashon’ (Reach to Recovery)

  Het programma ‘Rèk i alkansá bo rekuperashon’ wordt geïntroduceerd. Het is een vertaling van het boekje en het programma van de Amerikaanse kankervereniging American Cancer Society (ACS) ‘Reach to Recovery’ van Therese Lasser. Het boekje is speciaal voor vrouwen die een borstamputatie hebben ondergaan. Patiënten die begeleid zijn op basis van het genoemde programma, ontvangen een tasje met daarin een zachte bal,een stuk touw, een kussentje en een bortsprothese. Een vrijwilliger legt aan de patiënt uit hoe zij deze spullen kan gebruiken bij de oefeningen die in het boekje staan opgenomen. Voor een antirookcampagne ontwerpt R. Schotborg een poster met leuke tekeningen om aan te geven wat de 12 dingen zijn die je kunt doen in plaats van te roken. Op advies van dr. A. Saleh schenkt het PWF een endoscoop aan het hospitaal.

 • 1979

  Publicatie van de eerste Papiamentstalige folder

  De eerste Papiamentstalige folder wordt gepubliceerd waarin gewezen wordt op de symptomen die kunnen wijzen op kanker. De informatie is zowel op vrouwen als op mannen van toepassing.
  Dr. A. Saleh, medisch adviseur van het PWF, adviseert om het St. Elisabeth hospitaal verschillende laparoscopie apparaten te schenken waarmee onder plaatselijke verdoving kleine ingrepen kunnen worden gedaan om weefselmonsters af te nemen. Op deze wijze kan een grote operatie wellicht vermeden worden. Met het genoemde apparaat kunnen onderzoeken worden gedaan o.a. in lever, maag, darmen en ovarium.
  PWF koopt de film “How to examine your breasts’ van de American Cancer Society. De tekst wordt vertaald en de film wordt via Telecuraçao na 10 uur ’s avonds vertoond.

 • 1980

  September collectemaand

  Voor het eerst wordt dit jaar de PWF collecte gehouden in de maand september waarmee gebroken wordt met de traditie om de collecte in de maand april te houden.
  Het PWF schenkt een ultrasound apparaat aan het hospitaal. Dit is een apparaat gebaseerd op non-invasieve behandeling waarbij op basis van geluidsgolven verschillende organen in het menselijk lichaam onderzocht kunnen worden.

 • 1981

  Prothese bank

  Het PWF start een prothesebank met een donatie ontvangen van de groep ‘the theater players’ die onder leiding van H.J. Broesterhuyzen het toneelstuk ‘Meneer Masure’ opvoerde.
  Een bewustmakingscampagne tegen roken wordt door het PWF gelanceerd via radio en televisie met medewerking van mw. Stella Oosterhof en dhr. Eddy Waas die de bekende poster ontwierp waarop een skelet staat afgebeeld met een sigaret in de mond en de tekst: “djis sigui huma…” (blijf maar roken…).

 • 1982

  Eerste therapiegroep

  Voor het eerst wordt een praatgroep (therapiegroep) georganiseerd voor patiënten die een mastectomie (borstamputatie) hebben ondergaan. De sessie staat onder leiding van een psycholoog en een maatschappelijk werker.
  Aan de Universiteit van de Nederlandse Antillen (UNA) wordt een symposium gehouden getiteld ‘Psychosociale aspecten in de oncologie’ met deelname van verschillende lokale professionelen van diverse disciplines zoals een chirurg, een internist, een sociaal werker, twee psychologen, een huisarts, en een patiënt. Dr. Robi Rojer ondersteunt de organisatie van dit symposium.
  Namens Kentucky Fried Chicken sponsort dhr. H. de Rooij de eerste speurtocht in Punda voor 600 kinderen, door dhr E. Waas georganiseerd voor het PWF. Dr. Saleh start in enkele wijkcentra voor specifieke groepen een serie lezingen over preventie.

 • 1983

  Kobaltapparaat voor radiotherapie voor het hospitaal

  Voor een symbolisch bedrag van Ang. 1,– krijgt het hospitaal een kobaltapparaat voor radiotherapie cadeau van de ICC groep (International Canceer Centre) en dhr. Beagleman. Deze Amerikaanse groep wil een kankercentrum openen op Curaçao.
  Aan het begin van het jaar wordt een symposium gehouden met als titel “Modern concepts in the treatment of early breast cancer’ met deelname van twee Yale professoren: dr. L. Faber en dr. E. Wolff en verder dr. J. Vermeij uit Groningen. Verschillende chirurgen en radiologen van het instituut La Floresta nemen deel aan de conferentie. Dr. R. Vera treedt op als moderator. Er wordt gesproken over de voor- en nadelen van borstamputatie of het slechts verwijderen van een knobbeltje als het nog klein is.
  PWF schenkt een muziekinstallatie aan de afdeling oncologie van het ziekenhuis, enkele comfortabele fauteuils van het type lazy boy voor de chemotherapiebehandeling en ook ‘gelcaps’ in afwachting van het radiotherapie apparaat.
  In samenwerking met Sedreko en Kentucky Fried Chicken wordt een evenement ‘loop en ren tegen kanker’ georganiseerd. De Curaçaose Atletiek Bond organiseert een speurtocht ‘ kana buska gana’ (loop zoek en win) met deelname van 530 kinderen.

 • 1984

  Een eigen gebouw voor het PWF

  Het PWF opent een Informatiecentrum aan de Scharlooweg 52. Het is het huis van Shon Joonchi dat Maduro & Curiel’s bank verhuurt aan het PWF voor het bedrag van Ang. 1,– per jaar. Ook de kosten voor water en electra worden door de MCB gedragen. Het PWF deelt het gebouw met de stichting Ayudo Sosial, de stichting Pro Alfa, stichting Pierre Lauffer en de stichting Raoul Römer.
  Mamita Fox organiseert een teleton om fondsen te werven voor de aanschaf van een simulator die nodig is om het kobalt apparaat voor radiotherapie te doen functioneren. Er worden cursussen gegeven aan de voorlaatste klassen van alle scholen op Curaçao over de 7 symptomen die op kanker kunnen duiden en preventie ervan. De vrijwilligers bezoeken 33 scholen. Met medewerking van dr. R. Rojer, adviseur van het PWF, wordt een boekje gepubliceerd “kimoterapia i abo’ (chemotherapie en jij). Het is een handleiding om de patiënt en zijn familie uit te leggen wat ze kunnen verwachten wanneer iemand chemotherapie krijgt.

 • 1985

  Eerste radiotherapiebehandeling

  De eerste patiënt krijgt een radiotherapiebehandeling. Dr. G. Kok heeft zich voor enige tijd op Curaçao gevestigd om de afdeling op te richten en te begeleiden. De afdeling start met 2 laboranten, W. Lont en J. Wansing, H. Martina (fysicus) en een secretaresse O. Rademaker.

 • 1987

  Het PWF schenkt een lymphapress apparaat aan het hospitaal

  Er worden 4 lymphapress apparaten aangeschaft voor de afdeling oncologie ter verlichting van patiënten met oedeemvorming in de armen.

 • 1989

  40 jaar PWF

  Het fonds organiseert 2 symposia ter gelegenheid van haar 40-jarig bestaan. Het eerste symposium draagt als titel “Nieuwe ontwikkelingen op het gebied van pijnbestrijding bij kanker”. Aan de orde komt het complex probleem van pijnbestrijding bij kankerpatiënt en de meest effectieve behandelingsmethode. Het symposium kan plaatsvinden dankzij de medewerking van een radiotherapeut van het IKN (Integraal Kankercentrum Noord, Groningen), dr. J. Szabo en van DAGRA (een farmaceutisch bedrijf).
  Vrijwilligers van het PWF bezoeken alle secundaire scholen op Curaçao en geven zowel in het Papiamentu als in het Nederlands voorlichting over kanker. Op initiatief van dr. H.M. (Bob) Pinedo van de VU (NL) organiseert het PWF een tweede symposium met als titel “Recent developments in the field of the fight against cancer’. Aan het symposium wordt een workshop voor verpleegkundigen verbonden.

  Na de conferentie wordt in het ziekenhuis een wekelijkse ‘oncologische bespreking’ ingevoerd van artsen die betrokken zijn bij de behandeling van kankerpatiënten. Artsen van verschillende disciplines die belast zijn met de zorg van kankerpatiënten vergaderen om elk kankergeval gezamenlijk te behandelen.
  Met medewerking van Posterijen wordt een serie herdenkingszegels met eerste dag enveloppen uitgegeven. De postzegels geven de 7 waarschuwingstekens weer, een tekening van iemand die bestraald wordt, en een tekening ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van PWF.
  Bewerkstelligd wordt dat in twee filialen van MCB, Colon en Saliña, een rookverbod wordt ingevoerd.

  Een campagne wordt gelanceerd getiteld “Curaçao tegen kanker”. Het is ingegeven door een EEG-programma “Europa tegen kanker’. Het streven van het PWF is dat in de wereld in het jaar 2000 geen pijn meer bestaat veroorzaakt door kanker.
  Het PWF wordt door Radio Hoyer genomineerd voor de “Rayo di Solo” prijs van het jaar.

 • 1990

  Eerste bijeenkomst van stomapatiënten

  Door dr. S. Sillé worden in het PWF-centrum de eerste bijeenkomsten georganiseerd voor stomapatiënten. Naderhand richten de patiënten een eigen stichting op, de Fundashon R.O.S.A.

 • 1991

  31 mei anti-rookdag

  PWF en het Departement van Volksgezondheid roepen 31 mei uit tot anti-rookdag.
  Publicatie van de gids ‘Prostaatkanker’.

 • 1992

  Dr. R. Treurniet en dr. A. Saleh voegen zich bij het artsenteam dat het PWF van advies dient.
  Door de televisieprogramma’s ‘Kibramentu di Silensio’ en “Pa kibra e tabú” merkt het PWF dat er veel meer publieke informatie moet worden gegeven over de signalen van kanker.
  250 personen nemen deel aan de wandeltocht door Punda georganiseerd door Sedreko.

 • 1993

  Eerste coördinator van het PWF

  Mw. Batelaan is de eerste coördinator die het PWF aanstelt om het centrum te besturen. Samen met de vrijwilligers worden alle PWF-werkzaamheden uitgevoerd. Er wordt een spaarfonds opgericht voor de werknemers van het PWF.
  Tijdens een gezondheidsmarkt ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van het Wit Gele Kruis bieden dr. Ackerman en dr. Saleh borstonderzoek aan indien gewenst. Het onderzoek vindt plaats in een van het Rode Kruis geleend busje op het plein voor het postkantoor waar de markt wordt gehouden. Hiervoor bestaat er grote publieke belangstelling.

 • 1995

  Oprichting van een patiëntenvereniging

  Op initiatief van mw. Myrna Weiman wordt een patiëntenvereniging opgericht met als doel recreatie te bieden aan kankerpatiënten. De vereniging ontvangt voor haar activiteiten een maandelijkse subsidie van het PWF.
  Prof. Dr. H.M. (Bob) Pinedo ontvangt de ‘Josef Steiner Cancer Research Foundation Award 1995’.

 • 1996

  PWF ontvangt de Sint Joris Roos

  De Antilliaanse Padvinders tonen hun waardering voor het PWF met de overhandiging van een St. Joris Roos en een plakkaat van verdienste.
  Er is een toename in het bezoekersaantal aan het PWF-centrum. Het zijn mensen die informatie komen halen, of artikelen komen lenen, zoals b.v. een rolstoel, een bed, een looprek, een prothese komen halen of een speciale bh komen kopen, maar ook om even gezellig bezig te zijn met handenarbeid of langskomen voor additioneel medisch advies (second opinion).
  Met de hulp van de Antilliaanse Diëtisten Vereniging wordt een nieuw boekje uitgegeven over ‘voeding als je kanker hebt’.

 • 1997

  Dr. F. Scheper sluit zich ook aan bij het medisch adviesteam van het PWF.

 • 1999

  50 jaar pwf

  Het PWF viert haar 50-jarig bestaan. Hare majesteit Koningin Beatrix en zijne Koninklijke hoogheid Prins Claus bezoeken het informatie- en recreatiecentrum van het PWF. Koningin Beatrix onthult bij deze gelegenheid een plakkaat.
  Het PWF doneert een meervoudig televisie- en videosysteem aan de afdeling Oncologie.
  De afdeling Radiotherapie ontvangt twee breast boards en een laryngoscoop. De kinderafdeling krijgt zes bedden.

  Het PWF krijgt een nieuw logo. Jan Willem van der Wal tekende twee halve manen om de krab, het kankersymbool.
  Het PWF houdt een campagne waarbij mannen van 53 jaar en ouder per brief wordt aangeraden om bij een eerstvolgend bezoek aan de huisarts te vragen om een controle van de prostaat. En verder om hen eraan te herinneren hun huisarts te vragen of een PSA-test nodig is. Er worden 15.000 brieven verstuurd.

 • 2000

  Borstonderzoek bij 400 vrouwen

  Dr. M. Samson, dr. D. de Vries en dr. P. Sahoury voegen zich bij het medisch adviesteam. Dr. A. Saleh jr. trekt zich terug na vele jaren van toewijding aan het PWF.
  Op initiatief van dr. F. Scheper wordt gestart met een Antillenproject dat een samenwerking is tussen 5 entiteiten: 1. Het St. Elisabeth Hospitaal, 2. De Vrije Universiteit Medisch Centrum Amsterdam (VUMC) vertegenwoordigd door prof. H. Pinedo, 3.Het Erasmus Universiteit Medisch Centrum vertegenwoordigd door prof. B. Löwenberg afdeling hematologie, 4. Het KWF en 5. Het PWF. Het doel van dit project is ondersteuning en verbetering van de oncologische zorg. De verbeteringen worden gezocht in verbetering van de infrastructuur, het opzetten van programma’s voor de herontwikkeling en actualisering van capaciteit gericht op artsen en verpleegkundigen en ook in verbetering van de communicatie door consultering in teleconferenties via satellietverbinding mogelijk te maken. Hiermee wordt de onderlinge consultering van de afdelingen oncologie en hematologie van de verschillende genoemde entiteiten gefaciliteerd, met een aanzienlijke kwaliteitsverbetering van de zorg tot gevolg.
  Er wordt tevens een programma opgezet om specialisatie te stimuleren. Mw. G. van Nierop wordt coördinator van het project dat gefinancierd wordt door het KWF.
  In verband met de anti-rookdag wordt bewerkstelligd dat Curinta n.v. een aparte rookruimte creëert, zodat er niet meer gerookt wordt in de wachtruimte van de luchthaven.

 • 2002

  ‘Schone lucht, schone longen’

  De campagne ‘Schone lucht, schone longen’ wordt gelanceerd waarbij bewustzijn wordt gecreëerd van het gevaar van roken en het schadelijk effect van uitlaatgassen. De campagne “Bescherm je huid’ belicht de huidschade veroorzaakt door de zon bij te grote blootstelling aan zonnestralen.
  Aandacht wordt besteed aan prostaatkanker.

 • 2004

  Mannen in het bestuur van het PWF

  Met een wijziging in de statuten stelt het PWF ook mannen in de gelegenheid deel uit te maken van het stichtingsbestuur.
  Een campagne wordt gelanceerd “Matig alcoholgebruik”. De campagne is gericht op bewustmaking van de schadelijke gevolgen van overmatig alcoholgebruik.

 • 2005

  Ride for the roses

  Op initiatief van Rob Blauw wordt een nieuwe campagne opgezet “Ride for the Roses” waarbij 273 fietsers een route van 45 kilometer over het eiland rijden. Bij de finale ontvangt elke fietser een roos. “Verslaafd aan de dood’ is een campagne gericht op de jeugd en samen met de stichting FMA opgezet.

 • 2007

  29 mei “Viva La Donna”

  Op 29 mei wordt ‘Viva la Donna’ als nieuw concept geïntroduceerd waarbij kankerpatiënten worden verwend. De patiënten krijgen op die dag een gratis manicure of pedicure behandeling of een gezichts- of haarbehandeling aangeboden.
  GGD, FMA Hartstichting en het PWF hebben de koppen bij elkaar gestoken voor een gezamenlijk voorlichtingscampagne ‘Biba salu i NO huma’over ziektepreventie door gezond te leven en niet te roken. FMA beschikt over een busje dat door alle wijken rijdt om voorlichting te geven en vragen te beantwoorden. Refineria ISLA overhandigt het SEHOS een cheque om een lineaire versneller en ander apparatuur aan te schaffen voor de behandeling van kankergevallen.

 • 2008

  Bewustmakingsprogramma borstonderzoek

  Een pilootproject wordt opgezet om alle PP en SVB patiënten bewust te maken van het belang van borstonderzoek en het maken van een mammografie. Acht wekenlang wordt het project uitgevoerd te Tera Korá. Een 100-tal vrouwen wordt wekelijks onderzocht. Huisartsen en het St.Elisabeth Hospitaal werken mee zodat 48 personen een mammografie op zaterdagen kunnen maken.
  De maand van het ‘blauwe lint’ (sinta blou) wordt geïntroduceerd om aandacht te vestigen op prostaatkanker. In de maand Juni wordt een symposium over het onderwerp gehouden met deelname van zo’n 600 mannen.
  Sentro di informashon ta kumpli 25 aña.

 • 2009

  Pink hero medal

  Door Freeport Jewelers wordt een ‘Pandora Pink Tea Event’ georganiseerd en een Pink Hero Medal wordt uitgereikt aan een vrijwilliger die veel heeft gedaan voor patiënten met borstkanker. Mw. Pilar Sáenz de Rosa wordt gekozen als degene die de medaille verdient.
  Het project ‘Teen keep it clean’ wordt gelanceerd in een samenwerkingsverband met de GGD, FMA en de Curaçaose Hartstichting. Jongeren tussen de 13 en 18 jaar krijgen informatie over de gevaren van roken en drugs- en alcoholgebruik. De jongeren moeten de ontvangen informatie doorgeven aan andere jongeren. Op de dag van de afsluiting van het project komen 650 jongeren van verschillende scholen bijeen en laten in de vorm van een toneelstukje, muziek of dans zien wat zij hebben geleerd.
  Als geschenk bij het 25-jarig bestaan van het Informatiecentrum en als blijk van waardering voor het werk van het PWF biedt MCB-directeur dhr Lio Capriles aan het gebouw aan de Scharlooweg te remodelleren.

 • 2010

  Opening Fundashon Prevenshon

  Fundashon Prevenshon (stichting Preventie) opent haar deuren. Het is het eerste onderzoekscentrum voor borstkanker. Dit is het eerste project dat dhr Lio Capriles en prof. Dr. Bob Pinedo gezamenlijk aanpakken in het belang van de gezondheidszorg op Curaçao. Het PWF helpt de nieuwe stichting met publieke informatievoorziening met nadruk op het belang van vroegtijdige ontdekking van kanker door gevolg te geven aan de oproep om een mammografie te laten maken.

 • 2011

  Kinderkankerfonds

  Het PWF komt met het Ronald Mc. Donald House for Charities en Chance for Life overeen een nieuwe stichting op te richten met als naam KIKA, Kinderkankerfonds. Een van de eerste verworvenheden is een faciliteit van Ronald Mc. Donald in het St. Elisabeth hospitaal waar ouders van jonge kankerpatiënten kunnen overnachten om bij hun kinderen te zijn.
  ‘Dare to wear a beard’ is een initiatief van de Rotary Club Willemstad waarbij mannen hun baard een maandlang laten groeien om zo fondsen te werven voor een goed doel. Er wordt niet alleen geld ingezameld, maar ook gewerkt aan bewustmaking van prostaatkanker.
  Het PWF maakt deel uit van de Multidisciplinaire samenwerking voor palliatieve zorg. De commissie bestaat uit diverse professionelen die actief zijn in de zorgsector zoals twee oncologen, radiotherapeuten, het Wit Gele Kruis, Fundashon Hamiëd. Zij werken samen aan verbetering van de palliatieve patientenzorg.

 • 2012

  PWF- koor

  Het PWF krijgt een eigen koor bestaande uit cliënten, survivors, hun familie en vrijwilligers

 • 2013

  Theaterstuk “Na pechu”

  Mw. Anneke van der Gullik komt met het initiatief om het Nederlandse theaterstuk ‘Ontboezemingen’ naar Curaçao te brengen. Ze beschouwen zichzelf als een groep die informatie op een andere manier verspreidt, in de vorm van theater. Om zoveel mogelijk mensen te bereiken moet het stuk aangepast en vertaald worden in het Papiamentu zodat men de wijken kan intrekken met het theaterstuk. Dhr. Roy Colastica is belast met de uitvoering van het project ‘Na Pechu’.

 • 2014

  65 jaar PWF

  Aan prof. Dr. Bob Pinedo wordt de prestigieuze David A. Karnofsky Memorial Award toegekend uitgegeven door de American Society of Clinical Oncology. Dr. Pinedo wordt erkend als pionier op het gebied van kanker, met name op onderzoeksgebied.
  Patiënten, vrijwilligers en werknemers van het PWF presenteren een theaterstuk ‘Na dòkter’. Ter herdenking van het 65-jarig bestaan van het PWF geeft C Post International een serie eerste dag postzegels met bijbehorende envelop uit met als thema ‘Fight against Cancer’. De serie bestaat uit 6 postzegels die de 6 meest voorkomende soorten van kanker op Curaçao tonen.
  Expositie van foto’s van vrouwen die mastectomie (borstamputatie vanwege kanker) hebben ondergaan. Fotografe Ellen Spijkstra nam torsofoto’s van enkele modellen zonder hun gezicht te tonen. Zij blijven anoniem.
  In aanwezigheid van een select gezelschap organiseert het PWF een ceremonie ter erkenning van degenen die veel hebben gedaan in de strijd tegen kanker. De eerste Diane Henriquez Award wordt uitgereikt aan mw. Henriquez om haar op die wijze te danken voor haar enorme inzet voor het PWF. De prijs bestaat uit een certificaat en een gouden speld van twee ineen gestrengelde handen, in reliëf uitgevoerd. De speld symboliseert de mens die de andere mens de hand reikt.
  De tweede Diane Henriquez Award gaat naar prof. Bob Pinedo als blijk van erkentelijkheid en waardering voor alles wat hij jarenlang heeft gedaan voor Curaçao en ook voor de mensheid in het algemeen. De Diane Henriquez Award zal om de twee jaar worden toegekend.
  De festiviteiten van het jaar worden afgesloten met een symposium op het gebied van de oncologie getiteld ‘Kanser Ayera, Awe i Mañan’ (kanker, gisteren, vandaag en morgen). Het symposium is gewijd aan het Curaçaos publiek met als sprekers verschillende artsen, specialisten, sociaal werkers en patiënten.

Hoe kunnen wij u helpen?

Laat het ons weten als u een vraag hebt, een opmerking wilt achterlaten of meer informatie wilt over ons

“Je moet openhartig zijn over de ziekte en hulp zoeken”

Augusta (Guta) de Lannoy

Copyright ©2019 PrinsesWilhelminaFonds. All Rights Reserved